6-12 Ориентационен сертификатен курс

Кайла Моренц и Карла Фостър, инструктори
3 модула, от 21ви април

РЕГИСТРАЦИЯ

 • 1
  Попълнете данните си
 • 2
  Ако компанията ви няма идентификационен номер, просто попълнете 00000.
 • 3
  Ако фирмата ви не е регистрирана по ДДС, оставете полето празно.
 • 4
  Пощенски код
  Ако вашият пощенски код не се приема, опитайте се да го попълните с нула, напр. 0000, 00000, 000000. Броят на цифрите в пощенския ви код зависи от системата на вашата страна (обикновено от 4 до 6 цифри).
 • 5
  Държава
  Страните от ЕС са на първо място в списъка. Страните извън ЕС са изброени по-долу.
 • 6
  Попълнете останалата част от формуляра.
 • 7
  Завършете поръчката си.
  Кликнете върху "Продължете към плащане" и платете.
 • 8
  Ще получите имейл с допълнителна информация за курса.
 • 1
  Fill out your details
 • 2
  If your company does not have an ID number, just fill in 00000.
 • 3
  If your company does not have VAT number, leave the field empty.
 • 4
  ZIP
  If your ZIP is not accepted, try filling in with zero e.g., 0000, 00000, 000000. The number of depends on your country ZIP system how many digits it follows (usually 4 digits to 6 digits).
 • 5
  Country
  EU countries are on top of the list. Countries outside of EU are below.
 • 6
  Fill out the rest of the form.
 • 7
  Finish your order.
  Click on Register and pay.
 • 8
  You will receive an email with further information about the course.