fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů Montessori institutu Prague

Montessori institut Prague sbírá a používá osobní informace o návštěvnících webové stránky,
klientech, zaměstnancích, studentech, členech a dalších osobách, které přijdou do kontaktu s naší
organizací. MIP také pořizuje fotografie dokumentujících události a výcviky. Tyto informace jsou
shromažďovány proto, aby MIPu umožnily pořádat výcviky, profesionální rozvoj, vzdělávání, členství,
služby a další přidružené akce. Podle zákonných požadavků musí organizace sbírat a používat tyto
informace, aby dodržovala své statutární povinnosti v souladu se zákonem.

Toto jsou Zásady ochrany osobních údajů MIP shrnující jaké informace jsou shromažďovány, proč je
shromažďujeme a jakým dalším stranám mohou být poskytnuty.

Tyto zásady se vztahují na naše webové stránky, použití emailů a informačních sms zpráv a
jakýchkoliv dalších metod, které používáme pro sběr informací. Vysvětluje se tu, co sbíráme a proč, co
s těmito informacemi děláme, co s nimi dělat nebudeme a jaká máte práva.

Kdo jsme?
Jsme Montessori Institut Prague, s.r.o. (dále jen MIP). Naše sídlo je Pod radnicí 3, Praha 5, Česká
republika. Naše IČ 25434110. Kontaktní osoba je výkonná ředitelka Miroslava Vlčková
miroslava.vlckova@amiprague.cz. Jsme majitelem www.leadmontessori.com

Účel těchto Zásad ochrany osobních údajů
Tyto Zásady ochrany osobních údajů mají informovat o tom, jak MIP nakládá s osobními daty
jednotlivců. Poskytujeme tyto informace, protože GDPR dává osobám právo vědět, jak je nakládáno s
jejich osobními údaji. Všem doporučujeme přečíst si tyto Zásady ochrany osobních údajů a porozumět
tomu, jaké má MIP závazky k celé komunitě.
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí spolu s dalšími informacemi, kterými MIP informuje o
používání osobních dat, například pokud sbírá tyto data online nebo a papírových formulářích.
Tyto zásady ochrany osobních údajů platí společně s dalšími relevantními smluvními podmínkami a
pravidly MIP.

Všichni, kdo pracují pro MIP, nebo jednají jménem MIPu (zaměstnanci, dobrovolníci, členové rady a
poskytovatelé služeb) si jsou také vědomi a jednají v souladu se zásadami ochrany osobních údajů
MIP, což také zahrnuje další informace o tom, jak se dále nakládá s osobními daty těchto osob.

Závazek MIP k ochraně soukromí
MIP se zavazuje k tomu, že osobní data, která s námi sdílíte (na papíře, telefonicky nebo přes
internet) uchovává aktuální, přesné a důvěrné.
Zodpovědnost za ochranu dat
Výkonná ředitelka MIP je zodpovědná za dohled nad dodržováním ochrany dat. Výkonná ředitelka s
vámi bude řešit jakékoliv vaše požadavky a dotazy týkající se toho, jak MIP nakládá s vašimi daty
(níže je sekce Vaše práva) a bude se snažit zajistit, aby se všemi osobními daty bylo nakládáno v
souladu s těmito zásadami a GDPR.

Jaké informace sbíráme?
Vždy sbíráme jen ty informace, které potřebujeme, včetně dat, která nám pomáhají zlepšovat naše
služby. Sbíráme dva druhy informací:

 • neosobní informace jako např. IP adresy (pozice počítače na internetu), navštívené stránky,
  stažené soubory. To nám pomáhá určit kolik lidí používá naše stránky a jak jsou stránky
  populární. Neříká nám to nic o tom, kdo jste nebo vaši adresu. Jen nám to pomáhá
  monitorovat a zlepšovat naše stránky. Na našich stánkách také používáme cookies. Pro další
  informace si prosím přečtěte naše zásady používání cookies.
 • osobní informace tak, jak jsou uvedeny níže. Tyto informace jsou používány pro
  administrativní účely a ostatní běžné procesy v neziskové organizaci.

Osobní data zpracovávané MIP
Mezi osobní data, která MIP zpracovává patří kontakty, profesionální rozvoj, výcviky a výsledky
hodnocení. MIP také může zpracovávat citlivá osobní data jako např. etnikum nebo národnost.

Jak sbíráme osobní data
Vaše osobní data sbíráme v momentě, kdy se u nás zapíšete nebo zakoupíte členství, kurz, program,
událost, službu nebo produkt. Jednou za čas vás požádáme, abyste potvrdili nebo aktualizovali
informace, které o vás máme. Příležitostně můžeme požadovat další informace, pokud je to nutné pro
administrativu nebo kvůli poskytování služeb. 
Vše osobní data sbíráme přímo od vás.

Účely, ke kterým vaše osobní data používáme
Vaše osobní údaje (včetně citlivých osobních dat, pokud je to relevantní) jsou MIPem zpracovávány
přesně v souladu s GDPR pro tyto účely:
podporovat učení studentů;
sledovat jejich postup a podávání zpráv;
podporovat služby pro členy;
vyhodnocovat, jak si MIP jako celek vede;
komunikovat se zaměstnanci, členy a studenty/účastníky výcviku;
za účelem plánování a předpovědí, výzkumů a statistických analýz, včetně těch daných a
nařízených zákonem (např. daně, analýzy rozdílů v
platech na základě genderu);
umožnit relevantním úřadům sledovat činnost MIP a umožnit jim zasáhnout či asistovat při
incidentech, pokud je to nutné;
dávat a dostávat informace a reference o minulých, současných i budoucích zaměstnancích;
dávat a dostávat informace o minulých, současných a budoucích studentech/účastnících
výcviků;
dávat a dostávat informace o minulých, současných a budoucích trenérech;
sledovat (pokud je to nutné) používání MIP IT a komunikačních systémů v souladu s pravidly
používání MIP;

možnost používat fotografií v publikacích, na webových stránkách a (pokud je to vhodné) na
sociálních sítích v souladu s podmínkami MIPu na pořizování, uchovávání a používání
fotografií; a jiných odůvodněných účelech vztahujících se k fungování MIPu.

Pokud jste neuvedli jinak, MIP také může použít vaše kontakty k tomu, aby vám zasílal reklamní a
marketingová sdělení o MIPu a jeho aktivitách poštou, emailem nebo sms zprávou. Pokud se
zaregistrujete přes naše webové stránky, budete mít možnost volby, zda chcete naše
marketingové informace dostávat. Pokud byste se následně rozhodli, že nechcete dostávat tyto
informace, můžete v emailu zadat, že se chcete odhlásit z odběru, případně kontaktovat
courses@amiprague.cz.

Třetí strany, se kterými sdílíme vaše osobní data
Někdy musí MIP postoupit vaše osobní data (včetně citlivých osobních údajů) třetím stranám, např..
místním a veřejným úřadům a odborným poradcům, kteří dále nakládají s daty následujícími způsoby:

zpracovávají je, aby byla v souladu se zákonem, např. při dodržení soudního nařízení,
případně pokud jsou požadována vládním nebo místním úřadem, který má zákonné oprávnění
tato data získávat;
pokud jsou požadována policií nebo místními úřady ve spojitosti s našimi závazky na ochranu
práv dítěte;
k umožnění příslušným úřadům sledovat činnost MIP;
ke sběru statistických informací (anonymní využití);
k zabezpečení financování MIP (a kde je to opodstatněné k podpoře jednotlivců);
k umožnění trenérům a studentům/účastníkům výcviku účastnit se hodnocení a sledovat
postup a vzdělávací potřeby jednotlivých studentů;
k získání vhodného odborného poradenství a pojištění MIP;
k podávání referencí pro jiné vzdělávací zařízení nebo u nových zaměstnavatelů, kde požádali
zaměstnanci o práci;
pokud jsou kdekoliv jinde ze zákona požadovány;
jinde, pokud je to nutné pro fungování MIPu.

Některé činnosti MIPu jsou, v souladu s GDPR, poskytovány MIPu třetími stranami. Jsou to např.
správa IT systémů, služby webových vývojářů, poskytovatelé cloudového úložiště - Smartselling,
Facebook, Google, Fapi, Pragoecon – služby, které nejsme sami schopni zabezpečit vlastními zdroji.
V tomto případě je vždy zajištěno smluvně, že osobní data budou skladována bezpečně a v souladu
se specifickými požadavky MIP.

Ukládání vašich informací
Informace ukládáme na serverech umístěných v Praze, v ČR. V některých případech posíláme
informace jiným relevantním organizacím, jak je uvedeno výše a ty mohou ukládat tyto informace v
rámci i mimo Evropský hospodářský prostor. Také můžeme skladovat informace v papírové formě.
Bohužel přenos informací přes internet není naprosto bezpečný, každý takový přenos je na vlastní
nebezpečí. Hned poté, co od vás získáme informace, uplatňujeme vhodné fyzické, elektronické a
manažerské postupy tak, abychom všechny informace získané online zabezpečili. I tak není v naší
moci zaručit, že nevznikne ztráta, zneužití, nebo změna těchto informací, ale snažíme se všemi
prostředky tomuto zabránit.

Pokud je k nějaké části našich webových stránek potřeba heslo, je vaše zodpovědnost, aby heslo
zůstalo důvěrné. Prosím nesdílejte toto heslo s někým dalším.

Uchovávání dat
MIP bude uchovávat osobní data bezpečně a pouze po nezbytně nutnou dobu podle oprávněných a
zákonných důvodů.
Pokud máte nějaké specifické požadavky ohledně pravidel uchovávání dat nebo požadujete, aby
osobní data, která již nejsou aktuální byla vymazána, prosím kontaktujte výkonnou ředitelku MIP.
Prosím, mějte ale na paměti, že MIP má často zákonné a nezbytné důvody si některá vaše osobní
data ponechat, i poté, co vznesete takový požadavek.
Pro archivaci bude například zachováno jen limitované a odůvodněné množství informací, a i když si
budete přát, abychom vás již dále nekontaktovali, musíme stále zachovávat informaci o tomto vašem
požadavku (nazývá se to “záznam o utajení”).
Pokud už dále nebudeme požadovat informace, vždy se je bezpečně zlikvidujeme za použití
specializované firmy.

Co MIP nebude dělat s vašimi informacemi
Nikdy nebudeme prodávat nebo sdílet vaše informace s jinými organizacemi, aby je mohly používat
pro jejich vlastní účely.

Vaše práva
Jednotlivci mají v rámci GDPR různá práva, aby mohli mít k osobním datům, které o nich MIP má,
přístup a rozuměli, jak se s nimi nakládá. V některých případech mohou požádat o jejich vymazání,
doplnění nebo přeposlání někomu jinému, nebo požádat MIP, aby je přestal zpracovávat a aby na
práci s nimi byly uvaleny výjimky či omezení.

Jakákoliv osoba, která si přeje mít přístup ke svým osobním datum, nebo je doplnit, či si je přeje
předat jiným osobám či organizacím, nebo pokud má jakékoliv námitky proti tomu, jak jsou jeho
osobní data užívána, musí písemně podat žádost výkonné ředitelce.
MIP se bude snažit odpovědět na takové písemné žádosti, jak jen to bude možné a v každém případě
nejpozději do zákonných časových limitů (což je jeden měsíc v případě žádosti o přístup k
informacím).

MIP bude lépe a rychleji reagovat na menší, konkrétnější žádosti o informace. Pokud je žádost o
informace zjevně nepřiměřená, nebo podobná předchozím žádostem, MIP vás může požádat o znovu
posouzení podání vaší žádosti, nebo může požadovat poplatek (tam kde je to podle GDPR možné).
Pro více informací o vašich právech, navštivte prosím portál GDPR Evropské unie.

Měli byste vědět, že právo přístupu k vašim osobním datům je limitované a k některým datům není
možný žádný přístup. Jedná se o informace, které by mohly identifikovat ostatní osoby nebo
informace, které jsou předmětem právní výhody (např. právní rada poskytnutá MIPu nebo jím
požadovaná, nebo dokumenty, které jsou připraveny k právním úkonům).
MIP také nemá právo odtajňovat písemné práce studentů, poskytovat hodnocení testů do běžných
publikací, nebo sdílet jakékoliv důvěrné sdělení v rámci MIP na účely vzdělávání, výcviků nebo
zaměstnání jakékoliv osoby.

Mohli jste slyšet o “právu být zapomenut”. Nicméně, někdy máme pádné důvody zamítnout specifické
žádosti o doplnění, vymazání nebo ukončení zpracovávání vašich osobních dat: například dle
zákonných požadavků, nebo pokud se neshodují s legitimními důvody v těchto Zásadách. Všechny
takové žádosti budou zvažovány individuálně na základě specifických okolností.

Souhlas
V případech, kdy je ke zpracování osobních dat zapotřebí souhlasu každé osoby, je možné kdykoliv
tento souhlas odvolat. Situace, kde je zapotřebí souhlas osoby jsou například použití fotografií nebo
některé typy marketingových aktivit. Prosím, vezměte na vědomí, že MIP se nemusí spoléhat na váš
souhlas, pokud má jiný zákonný důvod ke zpracování osobních dat i bez vašeho souhlasu.
Tento důvod bude vždy uveden v rámci těchto Zásad na ochranu osobních údajů nebo bude
formulován ve smlouvě nebo dohodě s každým jednotlivcem, (např. pracovní smlouva, nebo nákup
zboží, služeb, nebo členství).

Správnost dat a bezpečnost
MIP se bude snažit, aby všechny osobní data vztahující se k jednotlivým osobám byla co
nejaktuálnější a nejpřesnější. Všechny zásadní změny důležitých informací, jako jsou například
kontaktní informace, je nutné nahlásit výkonné ředitelce.

Každá osoba má právo na to, aby informace, které jsou neaktuální, nepřesné nebo nerelevantní byly
vymazány nebo opraveny (to je předmětem výjimek a omezení v rámci GDPR). Prosím, přečtěte si
výše uvedené informace o tom, jak MIP zpracovává vaše data a na koho se máte obrátit, pokud
nesouhlasíte.

MIP učiní vhodné technické a organizační kroky k tomu, aby zajistil bezpečnost osobních dat
jednotlivců, včetně zásad používání technologií a přístrojů a přístupů do systému. Všichni
zaměstnanci, dobrovolníci a členové rady budou seznámeni s těmito zásadami a jejich povinnostmi v
rámci GDPR a budou náležitě vyškoleni.

Tyto Zásady
MIP jednou za čas obnovuje tyto Zásady na ochranu osobních údajů. Všechny zásadní změny, které
by se týkaly vašich práv, vám budou v co nejkratším čase oznámeny.

Další dotazy
Pokud máte jakékoliv dotazy k těmto Zásadám, nebo k tomu, jak MIP nakládá s vašimi osobními daty,
prosím, obraťte se na výkonnou ředitelku. Dejte, prosím, do předmětu dotazu GDPR.
Pokud je někdo přesvědčen, že MIP nepostupuje podle těchto Zásad, nebo se zachoval jinak než jak
určují pravidla GDPR, ať zpracuje stížnost a obrátí se také na výkonnou ředitelku.