fbpx

Assistants and Guides Conference Discount Voucher Terms and Conditions

IN ENGLISH

 1. These special offers, promotional deals, and money-off vouchers (hereinafter the “Discounts”) are limited to 50 vouchers in total and are given exclusively to the Assistants and Guides Online Conference attendants. The discounts code is revealed during the live events.
 2. Discounts subject to promotional availability on a ‘first-come, first-served’ basis.
 3. Discounts are valid only for these selected AMI Assistant Certificate Course organized by the Montessori Institute Prague:
  AMI 6-12 Assistant Certificate Course ( starting Jun 6, 2022)
  AMI Montessori 12-18 Orientation Certificate Course (orientation Jul 15, 2022 course starting Aug 8, 2022 )
  AMI 0-3 Assistant Certificate Course (starting Sep 1, 2022)
  AMI 3-6 Assistant Certificate Course (starting Sep 9, 2022)
 4. Discounts shall only be valid during the period of validity and subject to the conditions of each offer.
 5. Discounts may not under any circumstance be converted into a sum of money which is reimbursable or payable to the Customer.
 6. Discounts may only be used by the Customer to whom they are granted and shall not be transferable to third parties.
 7. This discount is not applicable combined with other discounts or other special prices. Only one promotion code can be used per item. You can only use one promotion or special offer per transaction.
 8. Unless otherwise mentioned in a specific Discount offer, the Customer shall be barred from using several Discounts cumulatively when placing a given Order.
 9. Where the Customer mentions his/her possession of several Discounts on the Web Site concurrently, the Customer shall only be able to use the Discount of the largest amount for the same Order.

ÎN ROMÂNIA

 1.  Aceste oferte speciale, oferte promoționale și vouchere de reducere a banilor (denumite în continuare "Reduceri") sunt limitate la 50 de vouchere în total și sunt oferite exclusiv participanților la Conferința Online Assistants and Guides. Codul reducerilor este dezvăluit în timpul evenimentelor live.
 2. Reducerile sunt supuse disponibilității promoționale pe baza principiului "primul venit, primul servit".
 3. Reducerile sunt valabile doar pentru aceste cursuri selectate pentru certificatul de asistent AMI organizate de Institutul Montessori din Praga:
  AMI 6-12 Assistant Assistant Certificate Course ( începând cu 6 iun., 2022)
  AMI Montessori 12-18 Curs de certificat de orientare AMI Montessori 12-18 (orientare 15 iul. 2022 curs care începe la 8 aug. 2022 )
  Curs de certificat de asistent AMI 0-3 (începând cu 1 septembrie 2022)

  Curs de certificat de asistent AMI 3-6 (începând cu 9 sept. 2022)
 4. Reducerile sunt valabile numai în perioada de valabilitate și în condițiile fiecărei oferte.
 5. Reducerile nu pot fi convertite în niciun caz într-o sumă de bani care să fie rambursabilă sau plătibilă Clientului.
 6. Reducerile pot fi utilizate numai de către Clientul căruia îi sunt acordate și nu sunt transferabile către terți.
 7. Această reducere nu se aplică în combinație cu alte reduceri sau alte prețuri speciale. Se poate utiliza un singur cod promoțional pentru fiecare articol. Puteți utiliza o singură promoție sau ofertă specială pe tranzacție.
 8. Cu excepția cazului în care se menționează altfel într-o ofertă de Reducere specifică, Clientului îi este interzisă utilizarea cumulativă a mai multor Reduceri la plasarea unei anumite Comenzi.
 9. În cazul în care Clientul menționează posesia sa de mai multe Reduceri pe Site-ul web concomitent, Clientul va putea utiliza doar Reducerea cu valoarea cea mai mare pentru aceeași Comandă.

V ČEŠTINĚ

 1. Tyto speciální nabídky, propagační nabídky a poukázky na slevu (dále jen "slevy") jsou omezeny na celkový počet 50 poukázek a jsou poskytovány výhradně účastníkům konference pro Asistenty a učitele online. Kód slev se dozvíte během živé akce.
 2. Slevy podléhají dostupnosti propagačních akcí podle zásady "kdo dřív přijde, ten dřív získá".
 3. Slevy jsou platné pouze pro tyto vybrané certifikované AMI kurzy pořádané Montessori Institutem Praha:
  AMI Certifikovaný kurz pro asistenty 6-12 let ( od 6. června 2022)
  AMI Montessori 12-18 Orientation Certificate Course (orientační kurz 15. 7. 2022, začátek 8. 8. 2022)
  AMI 0-3 Assistant Certificate Course (od 1. září 2022)

  AMI Certifikovaný kurz pro asistenty 3-6 let (zahájení 9. 9. 2022)
 4. Slevy jsou platné pouze v době platnosti a za podmínek jednotlivých nabídek.
 5. Slevy nelze za žádných okolností převést na peněžní částku, která by byla zákazníkovi vrácena nebo vyplacena.
 6. Slevy může využít pouze Zákazník, kterému byly poskytnuty, a nelze je převést na třetí osoby.
 7. Tuto slevu nelze kombinovat s jinými slevami nebo jinými speciálními cenami. Na jedno zboží lze použít pouze jeden propagační kód. Na jednu transakci lze použít pouze jednu propagační akci nebo speciální nabídku.
 8. Není-li v konkrétní nabídce slevy uvedeno jinak, zákazník nemůže při zadání dané objednávky využít několik slev kumulativně.
 9. Pokud Zákazník na Webových stránkách uvede, že vlastní několik Slev současně, může u téže Objednávky využít pouze Slevu v největší výši.